Cheb – 5 km

Nejstarší název Chebu vychází z keltského názvu řeky Ohře – Agara, který se mění na latinské Egire a z něj odvozený německý název Eger. Český název Cheb se objevuje v časném středověku a je odvozen od „ohbí řeky“ Ohře, která obtéká skalní ostroh v severní části města. Právě na této strategické výšině bylo nalezeno slovanské hradiště z 9. až 11. stol. Původní Slované jsou během 12. století vytlačeni z Chebska silnou německou kolonizací vedenou z Bavorska markraběcím rodem Vohburgů a později vládnoucím císařským rodem Štaufů. Císař Fridrich II. Barbarossa staví v Chebu císařskou falc, která má zdůraznit hraniční, strategický význam Chebu a Chebska. Samotné město se velice rychle mění z původní kupecké osady v blízkosti hradu na jedno z největších evropských středověkých měst. Strategická poloha města na průsečíku dálkových cest z Čech, Bavorska a Saska byla sice zárukou prosperity kraje a města, přinášela však zároveň problém vojensko-strategický.